Zarządzanie jakością  

Klauzula informacyjna Medica

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Medica Sp. z o.o. Sp. K. biuro 91-211 Szparagowa 10 42 254 64 10, e-mail: infolinia@medica.org.pl

2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@medica.org.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2) marketingowym Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych/ danych Państwa dziecka, prawo ich sprostowania i usunięcia, nie przysługuje Państwu prawo do ich: ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej jest dobrowolne.

9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w oparciu o matematyczne i/lub statystyczne procedury profilowania, zaś konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość zakwalifikowania Państwa/ do udziału w profilaktycznych programach zdrowotnych realizowanych przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi organami administracji publicznej.


Klauzula informacyjna Salve Medica

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Salve Medica Sp. z o.o. Sp. K. podmiot leczniczy Łódź (91-211) przy ul. Szparagowej 10, tel.: +48 42 254 64 00, e-mail: rejestracja@salvemedica.pl

2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@salvemedica.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2) marketingowym Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych/ danych Państwa dziecka, prawo ich sprostowania i usunięcia, nie przysługuje Państwu prawo do ich: ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących/ dotyczących Państwa dziecka narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej jest dobrowolne.

9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w oparciu o matematyczne i/lub statystyczne procedury profilowania, zaś konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość zakwalifikowania Państwa/ Państwa dziecka do udziału w profilaktycznych programach zdrowotnych realizowanych przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi organami administracji publicznej.


Zarządzanie jakością

Wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy system zarządzania jakością. Najważniejszym jego celem jest poprawa efektywności świadczeń, poprzez zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej oraz spełnianie coraz wyższych wymagań i oczekiwań pacjenta.

Oferujemy usługi na wysokim poziomie, a także dbamy o naszych pacjentów przez kompleksowe zaspokajanie ich potrzeb. Gwarancją naszej niezawodności jest potwierdzany od wielu lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001, Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Certyfikat BHP OHSAS 18001.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań norm ISO i ciągłego doskonalenia odpowiednich procedur. Szczególna uwagę poświęcamy szkoleniom personelu, kształtowaniu przyjaznej pacjentom i pracownikom kultury organizacji oraz wprowadzaniu w życie projektów, poprawiających skuteczność zarządzania jakością i środowiskiem. W tym celu opracowaliśmy wraz z zespołem specjalistów Księgę Standardów Centrum Salve Medica, w której zawarliśmy normy dotyczące obsługi pacjenta, dress code oraz identyfikację wizerunkową marki. Nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy jest ciągłe doskonalenie się.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.