Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO PACJENT PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są

 1. Salve Medica Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Brzezinach (oddział: ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000397847,
 2. SALVE MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach (95-060) przy ulicy Św. Anny nr 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000203421,
 3. SALVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-420) przy ulicy Andrzeja Struga nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000698428,
 4. SALVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-420) przy ulicy Andrzeja Struga nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000698428,
 5. SALVE MEDICA Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-665) przy al. Wilanowskiej 365/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000685395,
 6. SALVE MEDICA Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-665) przy al. Wilanowskiej 365/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000684650,
 7. MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brzezinach (95-060) przy ulicy Św. Anny nr 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000716446,
 8. MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach (95-060) przy ulicy Św. Anny nr 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000523501,
 9. SALVE SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 90-420) przy ulicy Andrzeja Struga nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000654757,
 10. SALVE MEDICA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ulicy Szparagowej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439925,
 11. SALVE PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi (91-211) przy ulicy Szparagowej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000949185,
  w ramach zawartej umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi, zwani dalej „Współadministratorami”. Z każdym z Współadministratorów może się Pani/Pan kontaktować pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty pisząc na adres wskazany powyżej.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IOD]

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@salvemedica.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności:

 • ustalenia, potwierdzenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych: (podczas rejestracji, w gabinetach lekarskich),
 • diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,
 • realizacji obowiązków prawem określonych w zakresie rejestracji i archiwizacji nagrań z rozmów telefonicznych w związku z udzielaniem przez jednostkę świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO

W związku z przepisami:

 • art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • art. 20 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych

Rozporządzenie RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • art. 9 ust. 2 lit. j) RODO

Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Rozporządzenie RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c)

W związku z przepisami:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez ADO w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Rozporządzenie RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • art. 9 ust. 2 lit f) RODO

Jeśli wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.

Rozporządzenie RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z 9.ust. 2 lit. a) RODO

Okres przechowywania danych

Współadministratorzy zobowiązani są do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Co do zasady dokumentacja medyczna jest przechowywana, przez okres 20 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego w niej wpisu, za wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat -, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lata - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przewarzanie danych osobowych w tych celach.

Odbiorcy danych.
Udostępnianie danych.
Powierzanie przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i podmiotom publicznym: w szczególności: NFZ, Ministerstwu Zdrowia, Centrum e-Zdrowie, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości leczenia, a także kancelarii prawnej, poczcie, kurierowi, transportowi medycznemu oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrznemu podmiotowi usług IT, zewnętrznemu hostingodawcy, zewnętrznemu podmiotowi usług kadrowo / płacowych.

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w trym profilowania.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Współadministratorów, w tym m.in. konieczność prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Prawa osoby której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów Rozporządzenia.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. ADO nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani poddawał profilowaniu.