Misja, cel i motto  

Misja

Naszą misją jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie osobom, które już nam zaufały jak i tym, które zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

Cel

Celem jest dynamiczny rozwój placówki, dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu założycieli oraz całego zespołu.

Motto

… z należną Ci troską.

Poza sprecyzowaną misją wyznajemy zasadę, że wszelkie nasze działania muszą mieć na uwadze dobro pacjentów. Z należną troską, dbamy o zdrowie, intymność i godność każdego z nich. Wierzymy, że każdy dzień naszej pracy będzie na to dowodem.

 


 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA (wyciąg)

PRAWA PACJENTA

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (opieki, leczenia)

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń, do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 • W stanie nagłym – niezwłocznego uzyskania świadczenia w niezbędnym zakresie.
 • Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki. Okoliczności te zostaną odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez członka rodziny lub przez inną wskazaną przez siebie osobę, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowia pacjenta lub chorych przebywających
  w tym samym pomieszczeniu.

Prawo pacjenta do informacji

 • Informacja o usługach zdrowotnych Centrum i o tym, jak z nich korzystać jest dostępna dla wszystkich pacjentów Centrum poprzez tablice informacyjne na każdym oddziale, przygotowany Przewodnik dla Pacjenta oraz stronę internetową Jednostki.
 • Prawo pacjenta do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji na własne życzenie, potwierdzonej odpowiednim wpisem do historii choroby, z informacji
  o swoim stanie zdrowia.
 • Pacjent ma prawo wskazać osobę, która będzie miała prawo być informowana w jego imieniu o stanie zdrowia.
 • Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, przystępnej informacji o jego pielęgnacji
  i zabiegach pielęgniarskich, o czym szerzej traktują prowadzone w Centrum programy edukacyjne.
 • Informacja o stanie zdrowia pacjenta powinna być przekazywana w sposób prosty i zrozumiały, a jeżeli pacjent posługuje się wyłącznie językiem obcym lub migowym, w miarę posiadania przez Centrum takiej możliwości, zapewnione jest tłumaczenie na język zrozumiały dla pacjenta.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Przepisu powyższego nie stosuje się, w przypadku gdy:
 1. a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
 2. b)   zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 3. c)   pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 4. d)   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 5. e) toczy się postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w związku z tym postępowaniem.
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
  w podpunktach a, b i c oraz e niniejszego rozdziału są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba, że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta. Przed wyrażeniem sprzeciwu,
  o którym mowa powyżej, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Od pacjenta, który ukończył 16 lat wymagana jest jego zgoda.
 • Jeżeli jednak pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia i w każdej chwili do cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym, bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu.
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych oraz prawo do umierania w spokoju i godności.
 • Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 • Centrum jest obowiązane podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.
 • Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w Ustawie o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z w/w osobami.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Centrum jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 • Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji w/w prawa ponosi Centrum.
 • Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przechowywane poza depozytem.

Prawo do skargi

 • W przypadku naruszenia powyższych praw w trakcie udzielania świadczeń w Centrum pacjent ma prawo złożyć skargę do:

- Dyrektora Centrum za pośrednictwem Sekretariatu Dyrektora,

- Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

- Zastępcy Dyrektora ds. Onkologii,

- Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,

- Zastępcy Dyrektora ds. Ośrodka Pediatrycznego,

- Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej,

- Ordynatora/ Kierownika Oddziału,

- Lekarza prowadzącego,

- Pielęgniarki oddziałowej

Godziny przyjęć Dyrekcji Centrum:   8:00 – 15:00

 • Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do:

- Organu Założycielskiego Centrum,

- Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Okręgowej Izby Lekarskiej,

- Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

- Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie, ul. Młynarska 46.

       Bezpłatna infolinia czynna w godzinach 9.00 – 21.00 nr 800 190 590 lub Sekretariat, tel.: 22 532 82 50, faks: 22 532 82 30,

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

 • Szczegółowe sprawy można kierować również do :

ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi:

od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 16.00

we wtorek godz. 8.00 - 18.00 sala obsługi, ul. Kopcińskiego 56

adres do korespondencji: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
adres e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl, strona internetowa: www.nfz-lodz.pl

 

 

Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta

Dyrektor Centrum lub upoważniona przez niego osoba mogą ograniczyć korzystanie z praw pacjenta tylko i wyłącznie
w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 • Pacjent zgłaszający się na leczenie do Centrum powinien posiadać następujące dokumenty:
 1. dowód tożsamości,
 2. skierowanie, z wyłączeniem przyjęć w stanach nagłych.
 • Weryfikacja uprawnień pacjentów do świadczeń refundowanych przez NFZ odbywa się za pośrednictwem eWUŚ (elektroniczny system weryfikacji uprawnionych świadczeniobiorców), do korzystania z którego, poszczególni pracownicy Centrum zostali upoważnieni oraz podpisali stosowne oświadczenia. W przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ, pacjent/ przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny lub faktyczny, będący w przeświadczeniu o posiadaniu przedmiotowego prawa, może je potwierdzić za pomocą dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, które okazywał do tej pory lub złożyć odpowiednie oświadczenie o prawie do świadczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r.
  w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej).
 • Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w następujących przypadkach:

       - nagłego zachorowania,

       - wypadku, urazu lub zatrucia,

       - stanu zagrożenia życia lub porodu.

 • W przypadku osób, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń refundowanych w ramach NFZ pacjent sam pokrywa koszty leczenia.
 • Pacjent przyjęty planowo na leczenie do Centrum powinien mieć ze sobą: piżamę, szlafrok, pantofle, przybory toaletowe, ręcznik oraz dokumentację medyczną zawierającą informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.
 • Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych ma obowiązek przestrzegania zasad, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 1. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego, jak też w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 2. stosować się do zaleconej diety,
 3. odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Centrum,
 4. przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 5. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
 6. stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 7. przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych
  i grzewczych,
 8. szanować mienie Centrum (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Centrum),
 9. przestrzegać zasad higieny osobistej i utrzymywać porządek w miejscu pobytu,
 10. przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
  i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.
  • Pacjent może opuścić teren Centrum tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika danego Oddziału.
  • Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
  • Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji i przekazać je do depozytu lekowego Oddziału na czas hospitalizacji.
  • Pacjent jest zobowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwych informacji dotyczących zdrowia chorego.

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ NASZEGO CENTRUM - mgr …

Przyjmuje w …

Telefon … (w godzinach od 8.00 do 15.00)

 • Wypisanie z Centrum, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej może nastąpić w wypadku, gdy pacjent przebywający
  w Centrum w sposób rażący nie respektuje „Obowiązków pacjenta”, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.