Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wprowadzony został przez Salve Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Brzezinach 95-060,
ul. Św. Anny 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397847, NIP 8331398288, Regon 101297170 (dalej jako „Salve Medica”).

Salve Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
w Brzezinach 95-060, ul. Św. Anny 62 jest podmiotem leczniczym oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, wpisany do Rejestru Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą pod numerem 000000172924.

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Salve Medica za świadczone Usługi; Cennik jest dostępny na www.salvemedica.pl oraz w wyszukiwarce Panelu Pacjenta Salve Medica;

Formularz – Formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnienia dane, niezbędne do udzielenia Świadczeń Telemedycznych zgodnie z regulaminem Usług Telemedycznych;

Harmonogram – terminarz dostępności Specjalistów;

Infolinia Działu Obsługi Pacjenta – informacja telefoniczna, pod którą Pacjent może uzyskać informacje na temat Usług medycznych oraz umówić termin i miejsce wykonania takiej Usługi;

Konsultacja Telemedyczna – konsultacja  świadczona Pacjentowi za pomocą rozmowy telefonicznej, lub transmisji wideo;

Panel Pacjenta – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie salvemedica.pl służących Pacjentowi lub innym użytkownikom do korzystania z Usług;

Zakładanie konta w Panelu Pacjenta – jeśli po weryfikacji numeru PESEL, Pacjent nie jest
powiązany z danymi w bazie Pacjentów, ma możliwość założenia konta, poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego;

Logowanie do Panelu Pacjenta – dwuetapowa weryfikacja na podstawie numeru PESEL
Pacjenta (powiązanie numeru PESEL z danymi Pacjenta znajdującymi się w bazie danych Salve
Medica) oraz jednej z trzech dostępnych opcji logowania (hasło, kod sms, kod email);

Hasło – ciąg znaków służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do konta Panelu Pacjenta, ustalany samodzielnie przez osobę dokonującą rejestracji Konta o długości co najmniej 8 znaków, zawierający małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;

Kod sms – 6 cyfrowy, jednorazowy kod do logowania konta w Panelu Pacjenta, przychodzący
na numer telefonu powiązany z numerem PESEL Pacjenta;

Kod email - 6 cyfrowy, jednorazowy kod do logowania konta w Panelu Pacjenta,
przychodzący na adres email powiązany z numerem PESEL Pacjenta;

Opłata – kwota należna Salve Medica od Pacjenta z tytułu Umowy;

Pacjent – osoba fizyczna zgłaszająca wolę zawarcia Umowy, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną;

Placówka – siedziba podmiotu leczniczego znajdująca się w Łodzi (91-221), przy ul. Szparagowej 10;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

Regulamin konsultacji online – Regulamin świadczenia konsultacji online drogą elektroniczną, zawarty w sekcji II Regulaminu;

Regulamin Panelu Pacjenta – Regulamin świadczenia Usługi Dostępowej Portalu Pacjenta drogą elektroniczną, dostępny pod linkiem tutaj;

Rejestracja – procedura polegająca na podaniu właściwych danych osobowych przez Pacjenta, która jest niezbędna do utworzenia Konta w Serwisie oraz udzielania Świadczeń Zdrowotnych;

Rezerwacja wizyty – rezerwacja terminu Wizyty do Specjalisty;

Specjalista – Pracownik medyczny lub niemedyczny posiadający odpowiednią wiedzę
i uprawnienia współpracujący z Salve Medica;

Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia;

Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Pacjentem a Salve Medica, na podstawie którego Salve Medica na wniosek Pacjenta zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pacjenta zawnioskowanych usług;

Usługa Telemedyczna – usługa świadczona przez Salve Medica drogą elektroniczną;

Usługa Dostępowa – usługa dostępowa Panelu Pacjenta, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów, polegająca na udzielaniu dostępu;

Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu;

Usługodawca – Salve Medica Sp. z o.o. Sp. k.

 1. Do Regulaminu zastosowanie mają przede wszystkim następujące akty prawne:
  • Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
  • Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);
  • Ustawa o prawach Pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w placówce w formie wydruku oraz na stronie internetowej www.salvemedica.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin Usług Telemedycznych Salve Medica

1

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania umów o świadczenie usług medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez Specjalistów Salve Medica.

2

Poprzez Usługi Telemedyczne Salve Medica należy rozumieć udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Specjalistów Salve Medica w jednej z następujących form:

 1. Konsultacja telefoniczna – konsultacja telemedyczna wykorzystująca przekaz audio między Pacjentem a Specjalistą za pośrednictwem telefonu,
 2. Konsultacja wideo – konsultacja telemedyczna wykorzystująca przekaz audiowizualny między Pacjentem a Specjalistą za pośrednictwem połączenia wideo z wykorzystaniem,
 3. Zdalne zamówienie e-recepty – wniosek o przepisane przez lekarza leków bez konieczności wizyty w placówce.

3

 1. Korzystanie z usług telemedycznych, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie na stronie głównej Salve Medica oraz w formie papierowej w siedzibie placówki.
 3. Warunkiem udzielenia Pacjentowi Świadczenia Telemedycznego jest posiadanie przez Salve Medica następujących danych:
  • imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
  • data urodzenia,
  • płeć,
  • obywatelstwo,
  • adres miejsca zamieszkania
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu tożsamości wraz z jego rodzajem i miejscem wydania
  • adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).
 4. O ile Salve Medica nie posiada już w indywidualnej dokumentacji medycznej danych Pacjenta, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Pacjent podaje je w formularzu rejestracyjnym Panelu Pacjenta lub podczas rezerwacji wizyty przez infolinię.

4

 1. Przed rozpoczęciem z Konsultacji telemedycznej, specjalista identyfikuje Pacjenta prosząc o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.
 2. W przypadku Konsultacji wideo w celu weryfikacji Pacjenta, lekarz może dodatkowo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku korzystania z konsultacji telemedycznych dostępnych Panelu Pacjenta Ekspert udziela informacji dotyczących wyłącznie pacjenta aktualnie zalogowanego do Panelu. Porada dotycząca dziecka jest udzielana tylko pod warunkiem przypisania dziecka do konta opiekuna
 4. W przypadku Pacjenta małoletniego, osobą biorącą udział w połączeniu może być tylko jej przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik przedstawiciela ustawowego lub opiekun faktyczny

 5

 1. Usługa zdalnego zamówienia e-recepty dostępna jest dla Pacjentów, którzy pod stałą opieką Specjalisty Salve Medica, kontynuują leczenie wynikające z dokumentacji medycznej oraz przyjmują leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, hormonalnej terapii zastępczej lub antykoncepcji.
 2. Pacjent dokonuje zamówienia dzwoniąc na Infolinię lub poprzez formularz dostępny w Panelu Pacjenta.
 3. Podczas składania zamówienia Pacjent może zostać zobowiązany do złożenia stosownych oświadczeń w tym dotyczących stanu zdrowia.
 4. Zamówiona recepta zostanie wystawiona najpóźniej w dniu zwyczajowych przyjęć Specjalisty, a informacja o wystawionej recepcie wraz z 4-cyfrowym kodem do jej realizacji zostanie przekazana na podany przy rejestracji adres mailowy lub numer telefonu komórkowego a także w umieszczona Panelu Pacjenta Salve Medica w zakładce moje recepty.
 5. Specjalista może odmówić wystawienia recepty lub podjąć decyzję o konieczności osobistej konsultacji z przed przepisaniem wskazanego przez Pacjenta leku. Informację o takiej decyzji wraz z zaleceniami dotyczącymi konsultacji (stacjonarna czy telemedyczna) zostanie przekazana przez Konsultanta Infolinii. Podczas tej rozmowy możliwe będzie wyznaczenie terminu konsultacji. Pacjent otrzyma również stosowny komunikat w Panelu Pacjenta.

 6

 1. Specjalista w umówionym terminie inicjuje konsultację poprzez połączenie z Pacjentem:
  • telefonicznie na numer telefonu podany podczas rejestracji i wpisany w dokumentacji medycznej Pacjenta lub
  • przez połączenie wideo, wykorzystując unikatowy link do wideokonsultacji wysłany pacjentowi na adres mailowy podany podczas rejestracji i wpisany w dokumentacji medycznej Pacjenta oraz udostępniony w Panelu Pacjenta Salve Medica (szczegóły wizyty)
 2. Specjalista podejmuje trzy próby połączenia.
 3. Salve Medica zastrzega, że godzina Konsultacji Telemedycznej może ulec zmianie, dokładając wszelkich starań by czas oczekiwania na kontakt ze strony Specjalisty nie przekroczył 30 min od terminu wyznaczonej konsultacji. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie Usługodawca poinformuje o tym Pacjenta.
 4. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas Konsultacji, Specjalista ponownie podejmie próbę połączenia z Pacjentem.
 5. Czas trwania Konsultacji Telemedycznych uzależniony jest od jej rodzaju i specjalizacji,
  w ramach której jest udzielana. Czas trwania konsultacji podawany jest do wiadomości Pacjenta przed jej rozpoczęciem. Po tym czasie Specjalista, uprzedzając Pacjenta będzie zmierzać do zakończenia usługi i może poprosić Pacjenta o zakończenie połączenia.

 7

 1. W trakcie Konsultacji Telemedycznej Specjalista, jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty stacjonarnej, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.
 2. Jeśli połączenie z Specjalistą nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
 3. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

 8

 1. W ramach konsultacji telemedycznych lekarz może:
  • Przeprowadzić wywiad i udzielić porady medycznej,
  • Zinterpretować wyniki badań dostępne w dokumentacji medycznej SalveMedica lub udostępnionej przez pacjenta przed konsultacją
  • Udzielić informacji na temat przyjmowanych leków
  • Wystawić e-receptę na lek, którego zastosowanie mógł uznać za zasadne po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W przeciwnym wypadku pacjentowi zostanie zaproponowana wizyta w Salve Medica w celu przeprowadzenia badania fizykalnego. Decyzję o wypisaniu recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający porady telemedycznej. Po wystawieniu recepty pacjent otrzyma kod dostępu, umożliwiający realizację recepty.
  • Zlecić dodatkowe badania komercyjne, które nie wymagają skierowania,
  • Przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej.
 2. W ramach porad telemedycznych, lekarz nie ma możliwości:
  • Wystawienia skierowania na badania i konsultacje,
  • Wystawienia orzeczenia lub zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Wyjątkiem może być wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy stanowiące kontynuację długotrwałej niezdolności do pracy lub wynika wprost z wcześniejszej dokumentacji medycznej,
   w sytuacji, w której wizyta stacjonarna jest dla pacjenta znacznie utrudniona lub niemożliwa
  • Umówić terminu wizyty, czy terminu udzielenia innego świadczenia zdrowotnego
   w Salve Medica.

 9

 1. Korzystanie z Usług Telemedycznych przez Pacjenta, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach Konsultacji Telemedycznej, podane w ankiecie medycznej lub formularzu zamówienia mogą znaleźć się w jego dokumentacji medycznej.
 2. W ramach Konsultacji Telemedycznych pacjent może przekazać zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny. Wysyłka plików powinna nastąpić przed rozpoczęciem konsultacji za pomocą Panelu Pacjenta lub Indywidualnego Formularza Przekazania Dokumentacji wygenerowanego przez Konsultanta Działu Obsługi Pacjenta i przesłanego na adres mailowy Pacjenta.
 3. Dopuszczalna maksymalna wielkość pliku to 1 GB. Do jednej Konsultacji można dodać maksymalnie trzy pliki.
 4. Ważność Indywidualnego Formularza płatniczego wygasa następnego dnia po dniu Konsultacji Telemedycznej natomiast Specjalista podczas Konsultacji Telemedycznej ma możliwość oceny wyłącznie zdjęcia lub dokumentu przesłanego przed terminem konsultacji.
 5. Decyzję czy przesłane zdjęcia lub dokumenty zostaną załączone do dokumentacji medycznej podejmuje ekspert. W przypadku załączenia do dokumentacji medycznej zdjęcia lub dokumentu przesłanego przez pacjenta droga jego pozyskania zostaje odnotowana w dokumentacji medycznej.
 6. Salve Medica informuje, że wszelkie treści przesłane za pomocą Indywidualnego Formularza Przekazania Dokumentacji, będą przypisane Pacjentowi. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych przez siebie danych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z przekazanymi plikami. SalveMedica nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas porady telemedycznej
 7. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste Eksperta lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach Konsultacji Telemedycznych Specjalista uzna, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać poradę.

 10

 1. Za wyjątkiem usług realizowanych w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych, Salve Medica świadczy Usługi Telemedyczne odpłatnie na podstawie Regulaminu.
 2. Koszt Usługi Telemedycznej jest zależny od jej rodzaju. Ceny podane w Cenniku obejmują jednostkową Usługę Telemedyczną. Cennik jest dostępny na salvemedica.pl oraz w wyszukiwarce Panelu Pacjenta Salve Medica
 3. Płatność za Usługi może być realizowana:
  • przez Pacjenta, poprzez wykupienie usługi telemedycznej
  • przez Partnera Salve Medica, na mocy zawartej pomiędzy Partnerem a pacjentem umowy ubezpieczenia. Partner na mocy odrębnej umowy określa formę i zakres dostępu do świadczeń telemedycznych.
 4. Płatność za pojedynczą Usługę Telemedyczną realizowana przez Pacjenta jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Pacjent ma możliwość rezygnacji z Usługi przed jej realizacją bez podawania przyczyn. Po realizacji usługi przez Salve Medica Pacjent traci prawo odstąpienia od umowy;
 5. Rezygnacji z usługi należy dokonać poprzez kontakt z telefoniczny z Działałem Obsługi Pacjenta lub poprzez Panel Pacjenta w zakładce moje wizyty.
 6. Odwołanie Usługi Telemedycznej z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem, na który została umówiona stanowi podstawę do wnioskowania o zwrot pobranej płatności. Uiszczona kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
 7. Dokonanie płatności przez Pacjenta następuje poprzez serwis płatności internetowych obsługiwany przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 8. W zależności od sposobu rezerwacji usługi Pacjent zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności internetowych automatycznie po zatwierdzeniu rezerwacji ( rezerwacja w Panelu Pacjenta) lub za pośrednictwem hyperlinka przesłanego na adres e-mail Pacjenta (rezerwacja przez infolinię Działu Obsługi Pacjenta).
 9. Na żądanie Pacjenta Salve Medica przekaże fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@salvemedica.pl.

 11

 1. W zależności od rodzaju Usługi Telemedycznej wymagane jest spełnienia następujących wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps, podłączonymi lub wbudowanymi kamerą, głośnikiem i mikrofonem
  • zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej
  • uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript),
  • aktywny adres e-mail,
  • telefon stacjonarny lub komórkowy
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Salve Medica podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 3. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie.

Regulamin reklamacji

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług Telemedycznych oraz działania Panelu Pacjenta
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać:
  • pod numerem Infolinii Działu Obsługi Pacjenta,
  • na adres e-mail: troska@salvemedica.pl
  • na piśmie na adres korespondencyjny Salve Medica Sp., z o.o. Sp.k., ul. Szparagowa 10, 91-221 Łódź.
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących działania Panelu oraz usług telemedycznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
  • dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Telemedycznej
  • określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
 5. W przypadku żądania zwrotu płatności uiszczona kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału, którym dokonano płatności za usługę.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminach nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.