Prywatność i bezpieczeństwo  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA (Salve Medica sp. z o. o. spółka komandytowa)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Salve Medica sp. z o. o. spółka komandytowa.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Styrcz, adres email: iod@salvemedica.pl.

3. Salve Medica sp. z o. o. spółka komandytowa może przetwarzać dane osobowe pacjentów w następujących celach:

 1. zdrowotnych – w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) dalej „ustawa o dl.”

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych, nie jest wymagana zgoda pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania poniższych celów stanowią:

- profilaktyka zdrowotna – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o dl. oraz art. 24 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417 ze zm.) dalej „ustawa o PPiRPP

- medycyna pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy ustawa z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U Nr 96, poz. 593)

- diagnoza medyczna i leczenie - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dl. oraz art. 24 ustawy o PPiRPP

- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami opieki zdrowotnej art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dl. oraz art. 24 ustawy o PPiRPP

- zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.), inne właściwe przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

W szczególnych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia mogą być ponadto odpowiednie przepisy szczegółowe, zawarte m. in. w:

I. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878);

II. ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1155); ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195);

III. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217);

IV. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510);

V. ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1371);

VI. ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000);

VII. ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151);

VIII. ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 865); ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845).

W przypadku udzielania świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, podstawę prawną będą stanowiły także przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, bez konieczności uzyskiwania zgody pacjenta - podstawą prawną przetwarzania mogą być także art. 6 ust. 1 lit. b-f, oraz art. 9 ust. 2 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a osoba jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody), f (np. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami), g (np. interes publiczny), i (np. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego), j (np. w celach archiwalnych, badań naukowych, historycznych lub statystycznych) RODO.

b. marketingowych Administratora danych - podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty wymienione w art. 26 ustawy o PPi RPP tj:

 1.  podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. Iorgany władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. osoby upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 5. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515);
 6. minister właściwemu do spraw zdrowia, sądy, w tym sądom dyscyplinarne, prokuratorzy, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 8. organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 9. podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 10. zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 11. komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 12. osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 13. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 14. spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 15. osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 16. członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych oraz podmiotom świadczącym dla Administratora Danych usługi w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane. Jednocześnie informujemy o zapewnieniu wyboru wyłącznie tych podwykonawców, którzy świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności ustawy o PP i RPP. Zgodnie z Art. 29. ustawy o PPiRPP podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 1.  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2.  2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

6. Pacjentowi przysługuje prawo do:

- dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,

- prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,

- usunięcia danych – przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w szczególności zawartych w dokumentacji medycznej, przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy o PP i RPP oraz innych przepisanych dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych - przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,

- wniesienia sprzeciwu - przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłanki

7. Pacjentowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

9. Podanie danych osobowych, takich jak:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) data urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

g) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

  tj. niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe (art. 25 ustawy o PP i RPP).

Niepodanie ww. danych skutkuje niemożliwością udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej

Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z ww. przepisu prawa, jest dobrowolne.

10. Źródłem pochodzenia danych osobowych w zakresie realizacji i monitorowania Profilaktycznych Programów Zdrowotnych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

11. Nasze witryny ze stron internetowych mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa może wykorzystywać pliki typu cookie zapisywane przez serwer strony na urządzeniu użytkownika, którą serwer Salve Medica może odczytać z tego urządzenia przy ponownym podłączeniu do strony internetowej z tego urządzenia. Zgodnie z polityką-cookies użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

12. Salve Medica Sp. z o. o. Spółka Komandytowa nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA (Medica sp. z o. o. spółka komandytowa)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Medica sp. z o. o. spółka komandytowa.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Styrcz, adres email: iod@medica.org.pl.

3. Medica sp. z o. o. spółka komandytowa może przetwarzać dane osobowe pacjentów w następujących celach:

 1. zdrowotnych – w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) dalej „ustawa o dl.”

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych, nie jest wymagana zgoda pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania poniższych celów stanowią:

- profilaktyka zdrowotna – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o dl. oraz art. 24 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417 ze zm.) dalej „ustawa o PPiRPP

- medycyna pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy ustawa z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U Nr 96, poz. 593)

- diagnoza medyczna i leczenie - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dl. oraz art. 24 ustawy o PPiRPP

- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami opieki zdrowotnej art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dl. oraz art. 24 ustawy o PPiRPP

- zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.), inne właściwe przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

W szczególnych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia mogą być ponadto odpowiednie przepisy szczegółowe, zawarte m. in. w:

I. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878);

II. ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1155); ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195);

III. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217);

IV. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510);

V. ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1371);

VI. ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000);

VII. ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151);

VIII. ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 865); ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1845).

W przypadku udzielania świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, podstawę prawną będą stanowiły także przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, bez konieczności uzyskiwania zgody pacjenta - podstawą prawną przetwarzania mogą być także art. 6 ust. 1 lit. b-f, oraz art. 9 ust. 2 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a osoba jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody), f (np. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami), g (np. interes publiczny), i (np. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego), j (np. w celach archiwalnych, badań naukowych, historycznych lub statystycznych) RODO.

b. marketingowych Administratora danych - podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty wymienione w art. 26 ustawy o PPi RPP tj:

 1.  podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. Iorgany władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. osoby upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 5. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515);
 6. minister właściwemu do spraw zdrowia, sądy, w tym sądom dyscyplinarne, prokuratorzy, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 8. organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 9. podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 10. zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 11. komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 12. osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 13. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 14. spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 15. osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 16. członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych oraz podmiotom świadczącym dla Administratora Danych usługi w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane. Jednocześnie informujemy o zapewnieniu wyboru wyłącznie tych podwykonawców, którzy świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności ustawy o PP i RPP. Zgodnie z Art. 29. ustawy o PPiRPP podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 1.  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2.  2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

6. Pacjentowi przysługuje prawo do:

- dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,

- prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,

- usunięcia danych – przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w szczególności zawartych w dokumentacji medycznej, przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy o PP i RPP oraz innych przepisanych dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych - przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,

- wniesienia sprzeciwu - przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłanki

7. Pacjentowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

9. Podanie danych osobowych, takich jak:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) data urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

g) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

tj. niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe (art. 25 ustawy o PP i RPP).

Niepodanie ww. danych skutkuje niemożliwością udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej

Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z ww. przepisu prawa, jest dobrowolne.

10. Źródłem pochodzenia danych osobowych w zakresie realizacji i monitorowania Profilaktycznych Programów Zdrowotnych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

11. Nasze witryny ze stron internetowych mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa może wykorzystywać pliki typu cookie zapisywane przez serwer strony na urządzeniu użytkownika, którą serwer Salve Medica może odczytać z tego urządzenia przy ponownym podłączeniu do strony internetowej z tego urządzenia. Zgodnie z polityką-cookies użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

12. Medica Sp. z o. o. Spółka Komandytowa nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.


Zarządzanie jakością

Wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy system zarządzania jakością. Najważniejszym jego celem jest poprawa efektywności świadczeń, poprzez zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej oraz spełnianie coraz wyższych wymagań i oczekiwań pacjenta.

Oferujemy usługi na wysokim poziomie, a także dbamy o naszych pacjentów przez kompleksowe zaspokajanie ich potrzeb. Gwarancją naszej niezawodności jest potwierdzany od wielu lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001, Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Certyfikat BHP OHSAS 18001.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań norm ISO i ciągłego doskonalenia odpowiednich procedur. Szczególna uwagę poświęcamy szkoleniom personelu, kształtowaniu przyjaznej pacjentom i pracownikom kultury organizacji oraz wprowadzaniu w życie projektów, poprawiających skuteczność zarządzania jakością i środowiskiem. W tym celu opracowaliśmy wraz z zespołem specjalistów Księgę Standardów Centrum Salve Medica, w której zawarliśmy normy dotyczące obsługi pacjenta, dress code oraz identyfikację wizerunkową marki. Nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy jest ciągłe doskonalenie się.


 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ
BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI SALVE MEDICA SP. Z O.O. SP. K.

 

Podstawą wszelkich działań Salve Medica Sp. z o.o. Sp. K. jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia. Świadomość, że Klienci postrzegają naszą jednostkę poprzez ocenę jakości realizowanych przez nas procesów, stawia przed nami nadrzędne zadanie:

Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zachowaniu bezpieczeństwa informacji.

Zadanie to realizujemy poprzez :

 • stałą i przyjazną współpracę z Klientami,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • angażowanie pracowników do działań na rzecz poprawy realizowanych procesów (w tym stanu ochrony środowiska i bhp),
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
 • identyfikację zagrożeń i określenie kryteriów według których ma być oceniane ryzyko oraz szanse dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • zagwarantowanie poufności, integralności, dostępności oraz kompletności przetwarzanych danych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • działanie zgodne z przepisami prawa i innymi wymaganiami,
 • nadzór nad realizowanymi procesami,
 • utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001,
  ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO-IEC 27001.

Zarząd Salve Medica zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń niniejszej Polityki, przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzenia, a także ciągłego jego doskonalenia.

Zarząd deklaruje, że zapewni warunki i środki (zasoby) do utrzymywania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Niniejsza polityka:

 • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów wyznaczonych celów,
 • podlega przeglądom pod względem jej aktualności.

Zarząd

Sławomir Sobkiewicz

Łódź, dnia 01.04.2019


 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

MEDICA SP. Z O.O. SP.K.

 

Podstawą wszelkich działań Medica jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia. Świadomi, że Klienci postrzegają nasz Zakład poprzez ocenę jakości realizowanych przez nas procesów, stawia przed nami nadrzędne zadanie:

Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowaniu bezpieczeństwa informacji.

Zadanie to realizujemy poprzez :

 • stałą i przyjazną współpracę z Klientami,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • angażowanie pracowników do działań na rzecz poprawy realizowanych procesów (w tym stanu ochrony środowiska i bhp),
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
 • identyfikację zagrożeń i określenie kryteriów według których ma być oceniane ryzyko oraz szanse dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • zagwarantowanie poufności, integralności, dostępności oraz kompletności przetwarzanych danych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • działanie zgodne z przepisami prawa i innymi wymaganiami,
 • nadzór nad realizowanymi procesami,
 • utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO-IEC 27001.

Zarząd Medica zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń niniejszej Polityki, a także ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzenia.

Zarząd deklaruje, że zapewni warunki i środki (zasoby) do utrzymywania oraz funkcjonowania Zintegrowanego System Zarządzania, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Niniejsza polityka:

 • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów wyznaczonych celów,
 • podlega przeglądom pod względem jej aktualności.

 

Zarząd

    

     Ewa Sobkiewicz

Łódź, dnia 01.04.2019

 


 

Formularz nr 05/PM-02

Wydanie formularza: 3

 

 

Obowiązuje od dnia: 06.05.2013

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA:

 1. Każdy pracownik, który zauważa zagrożenie życia lub zdrowia na terenie NZOZ Salve Medica ma bezwzględny obowiązek zareagowania i udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. W przypadku nieposiadania odpowiedniego przygotowania czy kwalifikacji obowiązkowo alarmuje się personel medyczny będący na terenie placówki.

Wykaz telefonów alarmowych – patrz poniżej.

 1. Punktem pierwszej pomocy na terenie NZOZ Salve Medica jest gabinet zabiegowy umieszczony na parterze przy punkcie Rejestracyjnym.
 1. Gabinet zabiegowy wyposażony jest w zestaw reanimacyjny oraz środki higieniczne i opatrunkowe. Lista kontrolna zestawu reanimacyjnego dołączona jest do zestawu wraz z kartą comiesięcznej kontroli jego zawartości oraz zatwierdzonymi wewnętrznymi procedurami resuscytacyjnymi. W gabinecie udostępniona jest także instrukcja BHP dla gabinetu zabiegowego (punktu pierwszej pomocy). W gabinecie zabiegowym NZOZ Salve Medica znajduje się podstawowy sprzęt do pomiarów parametrów życiowych (aparaty do mierzenia RR, aparat EKG, aparat AMBU). Ponadto w pracowni embriologiczno-seminologicznej zestaw reanimacyjny uzupełniony jest o pulsoksymetr oraz butlę z tlenem.

Przenośne zestawy reanimacyjne, o których mowa powyżej znajdują się także w pracowni CT/MR oraz w gabinecie nr 16 na I piętrze (chemioterapia).

Na oddziałach szpitalnych budynku znajduje się ponadto defibrylator oraz sprzęt monitorujący podstawowe parametry życiowe.

 1. Podstawowe zasady organizacji akcji udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach:
  - Ocena miejsca zdarzenia – jeżeli jest to możliwe i stan poszkodowanego na to pozwala należy przenieść go lub doprowadzić do gabinetu zabiegowego/ Sali pooperacyjnej.
  - Organizacja akcji ratowniczej – w przypadku bezpośredniego stanu zagrożenia życia lub zdrowia bezzwłocznie powiadamiany jest lekarz znajdujący się na terenie placówki. Jeżeli stan pacjenta wymaga hospitalizacji, wzywana jest karetka pogotowia. Do momentu przybycia lekarza bezwzględnie przy poszkodowanym powinna cały czas znajdować się wykwalifikowana pielęgniarka/ położna, która oceniając stan pacjenta i jego przypadek rozpoczyna stosowaną akcję ratowniczą (ocena przytomności poprzez próbę nawiązania kontaktu z poszkodowanym, uspokojenie poszkodowanego w przypadku wystąpienia nadmiernego lęku, ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej dla niego pozycji – stosownie do rozpoznania – leżąca, półsiedząca, pozycja boczna ustalona, udrożnienie dróg oddechowych, zabezpieczenie głowy przy padaczce, rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy zatrzymaniu akcji serca i oddechu, dezynfekcja i zaopatrzenie rany, unieruchomienie uszkodzonej kończyny i inne).

- Zabezpieczenie i opieka nad poszkodowanym do momentu przyjazdu pogotowania ratunkowego w trakcie i po pomyślnym udzieleniu pierwszej pomocy.

 

- Przekazanie poszkodowanego zespołowi specjalistycznego ratownictwa medycznego, dopełnienie niezbędnych formalności (w tym związanych z dokumentacją).

 
 

Policja - 997

Pogotowie ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Straż Miejska - 986

Pogotowie wodociągowe Łódź - 994

Pomoc drogowa - 1-96-36

Pogotowie MPK - 995

  

Biuro napraw telefonów - 1-96-96

Telefon Alarmowy w sieci GSM - 112

Numer telefonu służbowego osoby wyznaczonej
do udzielania pierwszej pomocy -
510 110 956/ nr tel. do gabinetu zabiegowego (42) 254 64 26

Numer telefonu służbowego osoby wyznaczonej
do wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników - 510 110 963

Specjalista ds. BHP - 501 594 390

TELEFONY INFORMACYJNE


Radio Taxi  - 919

Biuro numerów TP: 118 913

Informacja miejska TP: 1-94-91 

Informacja Kolejowa: 1-94-36

Informacja MPK:
tel. (42) 672-13-17, 801-301-309

Informacja PKS:
tel. (42) 631-97-06

Radio Taxi  - 19191

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się

Informację o użytkowniku i haśle, znajdziesz w pierwszym mailu potwierdzającym założenie konta od: online@salvemedica.pl

Rejestracji przez internet możesz dokonać rezerwując termin najdalej do 30 dni od daty rejestracji. Jednocześnie informujemy, że cena w dniu wizyty może ulec zmianie.